^ขึ้นไปด้านบน

 • 1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  อำเภอยะรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่งอำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา(จังหวัดยะลา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก
 • 2 การศึกษา
  อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 3 สถานที่ท่องเที่ยว
  อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง
 • 4 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่อำเภอยะรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • 5 วิสัยทัศน์
  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.

.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Yarang District Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับ
มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /var/www/clients/client1/web15/web/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/events010358/

Uncategorised

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอยะรัง
โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง,
พ.ต.อ.พสิษฐ์ ศานติปรัชญา ผกก.สภ.ยะรัง,แพทย์หญิง นินี สุไลมาน ผอ.โรงพยาบาลยะรัง
หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และจิตอาสาหน่วยแพทย์ ร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ฯ จังหวัดปัตตานีได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลยะรัง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันให้
บริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

18122019_191219_0052.jpg18122019_191219_0054.jpg18122019_191219_0059.jpg18122019_191219_0076.jpg18122019_191219_0085.jpg18122019_191219_0108.jpg

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ได้จัดประชุมถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามนโยบายอำเภอยะรัง ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอับดุลกอเดร์ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดและพบปะ และมีนายบอรอเฮง ดีเยาะ สาธารณสุขอำเภอยะรัง กล่าวรายงานและชี้แจงจุดเน้น และเข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ที่ปรึกษา และบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จำนวน ๑๒๐ คน  ซึ่งผลการดำเนินงานผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ทิศทางการทำงาน นโยบาย และจะนำการรับรู้ที่ได้จากการประชุมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ชาวยะรังมีสุขภาพดีต่อไป

Screenshot_7.jpgScreenshot_8.jpgScreenshot_9.jpgScreenshot_13.jpgScreenshot_14.jpgScreenshot_15.jpg

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. อำเภอยะรังได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" ณ คลองปายอเมาะสูเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายบอรอเฮง ดีเยาะ สาธารณสุขอำเภอยะรัง ได้นำข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และ อสม.ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Screenshot_2.jpgScreenshot_3.jpgScreenshot_4.jpgScreenshot_5.jpgScreenshot_6.jpgScreenshot_8.jpg

"กิจกรรมหมอชวนวิ่ง"
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายบอรอเฮง ดีเยาะ สาธารณสุขอำเภอยะรัง
พร้อมด้วยแพทย์หญิง นินี สุไลมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะรัง ได้นำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง/
และอสม.ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"ในเขตพื้นที่อำเภอยะรังโดยมี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง
ไปรับมอบคฑาการวิ่งต่อจากจังหวัดยะลา ณ บริเวณด้านหน้าค่ายสิรินธร วิ่งไปตามถนนสาย ๔๑๐ สิ้นสุด ณ ชลประทานตำบลเมาะมาวี
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย สุขภาพดี ห่างไกลโรค

5629.JPGIMG_5658.JPGIMG_5669.JPGIMG_5677.JPGIMG_5725.JPGIMG_5751.JPG

1= มีชื่อและอาศัยอยู่จริง
2=มีชื่อฯแต่ไม่อยู่จริง
3=ไม่มีชื่อฯแต่อยู่จริง
4=คนนอกเขตมารับบริการ
สะนอ
6009
65
6
194
ยะรัง
11099
175
6
813
สะดาวา
6705
1057
532
957
บือแนปีแน
4139
83
25
734
คลองใหม่
4588
156
20
340
ประจัน
4770
221
52
82
เมาะมาวี
8564
4208
83
257
กอลำ
2093
157
141
352
สะตา
6705
1057
532
957
ปีตูมุดี
1734
0
1
204
ระแว้ง
6705
1057
532
957
เขาตูม
9506
46
549
3360
จาเราะ
6533
36
146
224
วัด
4596
703
22
831
กระโด
5376
0
3
472

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Screenshot 5

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 flo

สาธารณสุขอำเภอยะรัง

ไม่มีรูป

เวลาปัจจุบัน

ตารางเวลาละหมาด

ราคาน้ำมันวันนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม

407489
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
99
931
405678
1183
4495
407489

Your IP: 44.212.94.18
Server Time: 2023-12-10 11:08:36
Copyrigcht © 2014 Yarang District Health Office