^ขึ้นไปด้านบน

 • 1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  อำเภอยะรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่งอำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา(จังหวัดยะลา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก
 • 2 การศึกษา
  อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 3 สถานที่ท่องเที่ยว
  อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง
 • 4 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่อำเภอยะรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • 5 วิสัยทัศน์
  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.

.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Yarang District Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ได้จัดประชุมถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามนโยบายอำเภอยะรัง ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอับดุลกอเดร์ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดและพบปะ และมีนายบอรอเฮง ดีเยาะ สาธารณสุขอำเภอยะรัง กล่าวรายงานและชี้แจงจุดเน้น และเข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ที่ปรึกษา และบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จำนวน ๑๒๐ คน  ซึ่งผลการดำเนินงานผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ทิศทางการทำงาน นโยบาย และจะนำการรับรู้ที่ได้จากการประชุมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ชาวยะรังมีสุขภาพดีต่อไป

Screenshot_7.jpgScreenshot_8.jpgScreenshot_9.jpgScreenshot_13.jpgScreenshot_14.jpgScreenshot_15.jpg

สาธารณสุขอำเภอยะรัง

ไม่มีรูป

เวลาปัจจุบัน

ตารางเวลาละหมาด

ราคาน้ำมันวันนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม

000092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
99
92
0
92
0
92

Your IP: 44.212.94.18
Server Time: 2023-12-10 10:09:42
Copyrigcht © 2014 Yarang District Health Office