^ขึ้นไปด้านบน

 • 1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  อำเภอยะรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอยะหริ่งอำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา(จังหวัดยะลา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองยะลา (จังหวัดยะลา) อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก
 • 2 การศึกษา
  อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 3 สถานที่ท่องเที่ยว
  อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง
 • 4 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่อำเภอยะรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • 5 วิสัยทัศน์
  กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.

.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

Yarang District Health Office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับ
Up

MOIT2

 

MOIT2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ สขร1
MOIT 2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT2.1.2นโยบายของผู้บริหาร
MOIT 2.1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
MOIT2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจ
MOIT2.1.5กฎกระทรวงสาธารณสุขราชกิจจานุเบกษา
MOIT2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT2.1.7ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่ว
MOIT2 1.8 ประชาสัมพันธ์ช่อวทางการรับเรื่องร้อง
MOIT2.2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT2.3พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562
MOIT2.5ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนั
MOIT2.6 อินโฟฟราฟฟิก
MOIT2.7ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
MOIT2.8นโยบายนพ.สสจ.5smart(Update 1-10-65_20.40น.)
MOIT2.9แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
MOIT2.10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
MOIT2.11 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
MOIT2.12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิ
MOIT2.13คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
 
 
Powered by Phoca Download
Copyrigcht © 2014 Yarang District Health Office